Collector Office
मुख्यपृष्ठ जिल्हा दृष्टिक्षेपात इतिहास भुगोल जिल्हा प्रशासन विभाग छायाचित्र संग्रह क्षणचित्रेN4 संपर्क
AR-1 लोकप्रतिनिधी
AR-2 शासकीय योजना
AR-2 शासन निर्णय
AR-3 अर्जाचे नमुने
AR-4 माहितीचा अधिकार
AR-5 नागरिकांची सनद
AR-6 ७/१२ पहाणे
AR-7 आपत्ती व्यवस्थापन
AR-8 तंटामुक्ती आभियान
AR-9 जलयुक्त शिवार अभियान N7
AR-10
पुरवठा विषयक माहीती
AR-11
आपत्कालीन दूरध्वनी
AR-12
गॅझेटियर जिल्हा धुळे
AR-15
जिल्हा उद्योग मित्र बैठक
AR-16
राष्ट्रीय बायोगॅस-लाभार्थी यादी
AR-17
कृषी विभाग
AR-18
स्वाईनफ्लू
AR-18
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१
AR-19
महा-ई-सेवा केंद्र
AR-20
बी.एल.ओ.(BLO) यादी-२०१४N9
AR-s1
संकेतस्थळ आराखडा
AR-p2
प्रतिक्रिया
AR-13
अस्वीकार धोरण
BR-1
चालु घडामोडी
सूचना फलक

नाशिक पदवीधर मतदार संघ- मतदार यादी N1

तलाठी पदासाठीच्या लेखी परीक्षेत उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची यादी N5

ई-निविदा - जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालय, डाटा एन्ट्री कामकाजासाठी अभिकर्ता नेमणुक करणेसाठी N7

सुधारीत उत्तरांची विवरणी- तलाठी संवर्गातील रिक्त पद भरती N10

जाहिरात - जिल्हा निवड समिती धुळे , जिल्हाधिकारी कार्यालय धुळे अंतर्गत कनिष्ठ लिपीक पद भरती

अव्वल-कारकून व मंडळ अधिकारी यांची ०१/०१/१९९९ ते ०१/०१/२०१५ रोजीची प्रारूप जेष्ट्ता सूची

जाहिरात - जिल्हा निवड समिती धुळे , जिल्हाधिकारी कार्यालय धुळे अंतर्गत तलाठी पद भरती

अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी - म.न.पा. व न.पा. येथे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी व समुदाय संघटक पद भरती

तलाठी संवर्गाची एकत्रित अंतिम जेष्ठता सुची-२०१५

मुलाखत सूचना - म.न.पा. व न.पा. येथे सहाय्यक प्रकल्प अधि कारी व समुदाय संघटक पद भरती

फेर ई-निविदा - मतदार यादी छपाई - निवडणुक शाखा

दि.१/१/११ ते ३१/३/१५ अखेर शिल्लक रिकाम्या बारदानाचा जाहीर ई-लिलाव

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद्ध्तीने वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी जाहिरात

शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद - अंतिम पात्र उमेदवारांची यादी

म.न.पा. व न.पा. येथे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी व समुदाय संघटक लेखी परीक्षा उत्तरतालिका

जि.प.धुळे -जिल्हा पाणी व स्वछत्ता मिशन कक्ष - लेखी परीक्षा गुणांची यादी

NVSP

शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद - पात्र व अपात्र यादी

आर. जी. एन. एम. प्रवेश प्रक्रिया - 2015

सूचना - जिल्हाधिकारी कार्यालय - लिपिक-टंकलेखक पद भरती

जाहिरात - शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रिक्त पद भरती

जिल्हाधिकारी कार्यालय - लिपिक-टंकलेखक पद भरती

जाहीर सूचना - म.न.पा. व न.पा. येथे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी व समुदाय संघटक कंत्राटी पद भरती

पेसा कायदा विविध अधिसुचना

जाहिरात - जिल्हाधिकारी कार्यालय - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान व राज्य नागरी उपजीविका अभियान अंतर्गत कंत्राटी पद भरती

ई-लिलाव - बारदान विक्री

तलाठी संवर्गाची एकत्रित प्रारूप जेष्ठता सुची

अव्वल-कारकून व मंडळ अधिकारी यांची ०१/०१/२०१५ रोजीची अंतिम जेष्ट्ता सूची

जि.प.धुळे -जिल्हा पाणी व स्वछत्ता मिशन कक्ष - कंत्राटी पदांसाठी जाहिरात - २०१५

स्थगिती - धुळे जिल्हा परिषद अंतर्गत पद भरती स्थगितीबाबत

आंतर जिल्हा बदली प्राथमिक शिक्षकांची अंतिम पात्र व अपात्र यादी - शिक्षण विभाग (प्राथमिक),जि.प.,धुळे

श्री.भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय ,धुळे.
महाराष्ट्र राज्य एडस नियंत्रण सोसायटी,मुंबई अंतर्गत कंत्राटी प्रयोग शाळा तंत्रज्ञ पदासाठी दि.22/04/2015 रोजी मुलाखतीच्या आधारे निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी

जिल्हा निवड समिती धुळे (सुधारित प्रारूप), धुळे जिल्हा परिषद अंतर्गत पद भरती मे-२०१५

सूचना - महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत समुपदेशक कंत्राटी पद्ध्तीने रिक्त पद भरतीची लेखी परीक्षा व मुलाखत स्थगित करण्यात आलेबाबत

आंतर जिल्हा बदली प्राथमिक शिक्षकांची तात्पुरती पात्र/अपात्र यादी

वाडीशेवाडी मध्यम प्रकल्प भुसंपादन प्रस्ताव क्र.५१-०७/२-१४ ता.शिंदखेडा

भूमिसंपादन प्रस्ताव क्र.०१/२०१५.. भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११(१) ची परीशिष्ट १ ते ५

राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल आणि मतदाता महोत्सव- Online Competition for Voters

भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 19 अन्वये घोषणा

जाहिरात -भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा - जिल्हा प्रयोगशाळा तांत्रिक पद भरती

जाहिरात - महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद्ध्तीने रिक्त पद भरती

सामजिक,आर्थिक.व जातीनिहाय सर्वेक्षण २०११,प्रारूप यादी (Draft List)

नवीन महा ई-सेवा केंद्र मागणीचे ऑनलाईन अर्ज बाबत

टंचाईग्रस्त गावांची यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जि.प. धुळे , सार्वजनिक अहवाल

ग्रामपंचायत निवडणुक - ऑनलाइन नामनिर्देशन पत्र भरणे

अनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षा सूची

नोटीस - बॅनर्स,होर्डीग्ज,जहिराती काढुन घेणेबाबत

प्राथमिक शिक्षक जेष्ठता सूची - जि.प.धुळे

जिल्हा आ्पत्ती व्यवस्थापन आराखडा

संकेतस्थळात शोधा
AR-39
AR-38
AR-38
AR-38
AR-36
AR-34
AR-34 स्थानिक सुटया -२०१५ N4
AR-33
AR-32
AR-31
AR-30
AR-29
AR-28
AR-27
AR-26
AR-25
AR-24 संजय गांधी योजना-लाभार्थी यादी
AR-23
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी
AR-22
AR-21

This web site is best viewed at 1028 x 768