Collector Office
मुख्यपृष्ठ जिल्हा दृष्टिक्षेपात इतिहास भुगोल जिल्हा प्रशासन विभाग छायाचित्र संग्रह क्षणचित्रेN4 संपर्क
AR-1 लोकप्रतिनिधी
AR-2 शासकीय योजना
AR-2 शासन निर्णय
AR-3 अर्जाचे नमुने
AR-4 माहितीचा अधिकार
AR-5 नागरिकांची सनद
AR-6 ७/१२ पहाणे
AR-7 आपत्ती व्यवस्थापन
AR-8 तंटामुक्ती आभियान
AR-9 जलयुक्त शिवार अभियान N7
AR-10
पुरवठा विषयक माहीती
AR-11
आपत्कालीन दूरध्वनी
AR-12
गॅझेटियर जिल्हा धुळे
AR-13
अस्वीकार धोरण
AR-15
जिल्हा उद्योग मित्र बैठक
AR-16
राष्ट्रीय बायोगॅस-लाभार्थी यादी
AR-17
कृषी विभाग
AR-18
स्वाईनफ्लू
AR-18
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१
AR-19
महा-ई-सेवा केंद्र
AR-20
बी.एल.ओ.(BLO) यादी-२०१४N9
AR-s1
संकेतस्थळ आराखडा
AR-p2
प्रतिक्रिया
BR-1
चालु घडामोडी
सूचना फलक

पेसा कायदा विविध अधिसुचना N7

जाहिरात - जिल्हाधिकारी कार्यालय - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान व राज्य नागरी उपजीविका अभियान अंतर्गत कंत्राटी पद भरतीN3

ई-लिलाव - बारदान विक्री N10

ई-निविदा- शिधापत्रिकांच्या डाटा बेस मध्ये आधार क्र. व इतर तपशिल ची नोंद N7

ई-निविदा- मतदारांचे आधार क्र. डाटा एन्ट्री N10

प्रेसनोट- जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता तसेच सहायक सरकारी वकील व अतिरीक्त सरकारी अभियोक्ता या पदासाठी नियुक्ती N3

तलाठी संवर्गाची एकत्रित प्रारूप जेष्ठता सुची N7

अव्वल-कारकून व मंडळ अधिकारी यांची ०१/०१/२०१५ रोजीची अंतिम जेष्ट्ता सूची

जि.प.धुळे -जिल्हा पाणी व स्वछत्ता मिशन कक्ष - कंत्राटी पदांसाठी जाहिरात - २०१५

स्थगिती - धुळे जिल्हा परिषद अंतर्गत पद भरती स्थगितीबाबत

आंतर जिल्हा बदली प्राथमिक शिक्षकांची अंतिम पात्र व अपात्र यादी - शिक्षण विभाग (प्राथमिक),जि.प.,धुळे

जाहिरात - वनहक्क कायदयाअंर्तगत जिल्हा समन्वयक पदासाठी नेमणूक

श्री.भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय ,धुळे.
महाराष्ट्र राज्य एडस नियंत्रण सोसायटी,मुंबई अंतर्गत कंत्राटी प्रयोग शाळा तंत्रज्ञ पदासाठी दि.22/04/2015 रोजी मुलाखतीच्या आधारे निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी

लिपिक/लघुटंकलेखक/वाहनचालक/शिपाई संवर्गातील दि.०१/०१/२०१५ रोजीची अंतीम जेष्ठता सुची

श्री.भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय ,धुळे.
महाराष्ट्र राज्य एडस नियंत्रण सोसायटी,मुंबई अंतर्गत कंत्राटी प्रयोग शाळा तंत्रज्ञ पदासाठी रविवार दि.19/04/2015 रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल

जिल्हा निवड समिती धुळे (सुधारित प्रारूप), धुळे जिल्हा परिषद अंतर्गत पद भरती मे-२०१५

सूचना - महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत समुपदेशक कंत्राटी पद्ध्तीने रिक्त पद भरतीची लेखी परीक्षा व मुलाखत स्थगित करण्यात आलेबाबत

जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता तसेच सहायक सरकारी वकील व अतिरीक्त सरकारी अभियोक्ता या पदासाठी जाहिरात N4

अव्वल-कारकून व मंडळ अधिकारी यांची ०१/०१/२०१५ रोजीची प्रारूप जेष्ट्ता सूची N7

रेती घाट निर्गती करिता ई-टेंडरिंग कम ई-ऑक्शन फेर निविदा N6

आंतर जिल्हा बदली प्राथमिक शिक्षकांची तात्पुरती पात्र/अपात्र यादी N1

वाडीशेवाडी मध्यम प्रकल्प भुसंपादन प्रस्ताव क्र.५१-०७/२-१४ ता.शिंदखेडाN2

भूमिसंपादन प्रस्ताव क्र.०१/२०१५.. भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११(१) ची परीशिष्ट १ ते ५ N3

राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल आणि मतदाता महोत्सव- Online Competition for Voters

भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 19 अन्वये घोषणा

जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता तसेच सहायक सरकारी वकील व अतिरीक्त सरकारी अभियोक्ता या पदासाठी जाहिरात

अव्वल-कारकून व मंडळ अधिकारी यांची ०१/०१/२०१४ रोजीची अंतीम जेष्ट्ता सूची

जाहिरात -भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा - जिल्हा प्रयोगशाळा तांत्रिक पद भरती

जाहिरात - महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद्ध्तीने रिक्त पद भरती

सामजिक,आर्थिक.व जातीनिहाय सर्वेक्षण २०११,प्रारूप यादी (Draft List)

दि.०१/०१/२०११ ते दि.३०/०९/१४ अखेर शिल्लक रिकाम्या बारदानाचा जाहीर ई-लिलाव

नवीन महा ई-सेवा केंद्र मागणीचे ऑनलाईन अर्ज बाबत

अव्वल-कारकून व मंडळ अधिकारी प्राथमिक जेष्ट्ता सूची दि.०१/०१/२०१४

टंचाईग्रस्त गावांची यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जि.प. धुळे , सार्वजनिक अहवाल

ग्रामपंचायत निवडणुक - ऑनलाइन नामनिर्देशन पत्र भरणे

अनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षा सूची

नोटीस - बॅनर्स,होर्डीग्ज,जहिराती काढुन घेणेबाबत

प्राथमिक शिक्षक जेष्ठता सूची - जि.प.धुळे

जिल्हा आ्पत्ती व्यवस्थापन आराखडा

संकेतस्थळात शोधा
AR-39
AR-38
AR-38
AR-38
AR-36
AR-34
AR-34 स्थानिक सुटया -२०१५ N4
AR-33
AR-32
AR-31
AR-30
AR-29
AR-28
AR-27
AR-26
AR-25
AR-24 संजय गांधी योजना-लाभार्थी यादी
AR-23
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी
AR-22
AR-21

This web site is best viewed at 1028 x 768