Collector Office
BR-1

मुख्यपृष्ठ | इतिहास | भूगोल | विभाग | जिल्हा प्रशासन | जिल्हा दृष्टिक्षेपात | छायाचित्र संग्रह | संपर्क |

AR-1 लोकप्रतिनिधी
AR-2 शासकीय योजना
AR-3 अर्जाचे नमुने
AR-4 माहितीचा अधिकार
AR-5 नागरिकांची सनद
AR-6 ७/१२ पहाणे
AR-7 आपत्ती व्यवस्थापन
AR-8 तंटामुक्ती आभियान
AR-9 निविदा
AR-10 पुरवठा विषयक माहीती
AR-11 आपत्कालीन दूरध्वनी
AR-12 गॅझेटियर जिल्हा धुळे
AR-13 अस्वीकार धोरण
AR-15 जिल्हा उद्योग मित्र बैठक
AR-16 राष्ट्रीय बायोगॅस-लाभार्थी यादी
AR-17 कृषी विभाग
AR-18 स्वाईनफ्लू
AR-18 रस्ते विकास योजना २००१-२०२१
AR-19 महा-ई-सेवा केंद्र
AR-20 जिल्हधिकारी कार्यालय भरती-२०१२
AR-s1 संकेतस्थळ आराखडा
AR-p2 प्रतिक्रिया

 

निकाल - लिपिक, तलाठी ,वाहनचालक संवर्गातील रिक्त पदांची भरती - २०१४ .N1

निकाल - शिरपूर व दोंडाईचा नगरपरिषद - भरती २०१४ N5

पाणी वाहतुक निविदा - प्रथम मुदतवाढ N5

सुधारित उत्तरतालिका (Answer Key ) तलाठी संवर्गातील रिक्त पदांची भरती - २०१४

सुधारित उत्तरतालिका (Answer Key ) शिरपूर व दोंडाईचा नगरपरिषद - भरती २०१४ फक्त उद्यान पर्यवेक्षक व गाळणी चालक पदासाठी - उर्वरित पदांच्या बाबतीत कुठलाही बदल नाही

[ जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ,धुळे कंत्राटी पध्दतीने रिक्त पदांची भरती :-

उत्तरतालिका (Answer Key ) आणि

मुलाखत यादी ]

पाणी वाहतुक निविदा

उत्तरतालिका (Answer Key ) शिरपूर व दोंडाईचा नगरपरिषद - भरती २०१४

ई-निविदा - सेतु

उत्तरतालिका (Answer Key ) तलाठी संवर्गातील रिक्त पदांची भरती - २०१४

उत्तरतालिका (Answer Key ) लिपिक, वाहनचालक संवर्गातील रिक्त पदांची भरती - २०१४

जाहीर सुचना - लेखी परीक्षा -शिरपूर व दोंडाईचा नगरपरिषद - भरती २०१४

प्राथमिक शिक्षक जेष्ठता सूची - जि.प.धुळे

जाहिरात- जिल्हा ग्राहक परिषदेवर अशासकीय सदस्य निवडीबाबत

जिल्हा आ्पत्ती व्यवस्थापन आराखडा

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ,धुळे कंत्राटी पध्दतीने रिक्त पदांची भरती

लिपिक,तलाठी , वाहनचालक संवर्गातील रिक्त पदांची भरती - २०१४

वाळू लिलाव - ई-निविदा- फेर सुचना क्र. ४

जाहीर सुचना - शिरपूर व दोंडाईचा नगरपरिषद - भरती २०१४

महिला व बालविकास आयुक्तालय -पुणे - गट क व ड संवर्गातील पद भरती

महिला व बालविकास - ICDS जि.प.धुळे - कंत्राटी पद भरती

शिरपूर व दोंडाईचा नगरपरिषद - भरती २०१४

मं.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो.. तांत्रिक अधिकारी (कंत्राटी) भरती - निवड यादी

निकाल-लिपिक संवर्गातील रिक्त पदांची भरती - २०१३

मं.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो...मुलाखतीस नवीन पात्र ठरलेल्या बैठक क्रमांकाची यादी

मं.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो...मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या बैठक क्रमांकाची यादी

मं.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो. तांत्रिक अधिकारी (कंत्राटी) भरती - पात्र उमेदवारांची यादी

मं.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो. तांत्रिक अधिकारी (कंत्राटी) भरती - अपात्र उमेदवारांची यादी

वाळू/रेती ई-निविदा सूचना क्र.-२ सन २०१३-१४

जेष्टता यादी - प्राथमिक शिक्षक आंतर जिल्हा बदली प्रस्ताव - जि.प.धुळे

जाहिरात- जिल्हा ग्राहक परिषदेवर अशासकीय सदस्य निवडीबाबत

द्वितीय मुदतवाढ - ई-निविदा सूचना सन २०१३ - साखर वाह्तुक

शुद्धिपत्रक - वाळू/रेती ई-निविदा सूचना सन २०१३-१४

प्रथम मुदतवाढ - ई-निविदा सूचना सन २०१३ - साखर वाह्तुक

लिपिक संवर्गातील रिक्त पदांची भरती - २०१३ - Revised Final Answer Key

ई-निविदा सुचना सन-२०१३ - साखर वाह्तुक - पुरवठा शाखा

लिपिक संवर्गातील रिक्त पदांची भरती - २०१३ - Final Answer Key

BLO List

निकाल - तलाठी संवर्गातील रिक्त पदांची भरती - २०१३

दंगल -२०१३ - न्यायालयीन चौकशी नोटीस

दंगल न्यायालयीन चौकशी - कार्यपध्दतीचे नियम

अधिसूचना - नियम - सार्वजनीक मनोरंजन

अग्रणी बॅंक - आराखडा

सूचना फलक

BR-2संकेतस्थळात शोधा
AR-39
AR-38
AR-38

AR-37

AR-36
AR-34
AR-33
AR-32
AR-31
AR-30
AR-29
AR-28
AR-27
AR-26
AR-25
AR-24 संजय गांधी योजना-लाभार्थी यादी
AR-23
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी
AR-22
AR-21
AR-23

This web site is best viewed at 1028 x 768